National Treasure Medal 2020 “Jisho-ji (Ginkaku-ji)” Gold Medal

Image of National Treasure Gold Medal Jishoji